ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට ඉන්දියාවෙන් ශිෂ්‍යත්ව

 ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට ඉන්දියාවෙන් ශිෂ්‍යත්ව

ඉන්දීය රජය විසින් පිරිනමනු ලබන විවිධ මට්ටම්වල ශිෂ්‍යත්ව සඳහා අයදුම්පත් භාර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිවේදනය කර ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අනුව, 2023/24 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා නේරු අනුස්මරණ ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පශ්චාත් උපාධි (PhD) ශිෂ්‍යත්ව 05ක් පිරිනමා තිබේ.

ඉන්දීය රජය 2023/24 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා මවුලානා අසාද් ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය/නේරු අනුස්මරණ ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පශ්චාත් උපාධි (මාස්ටර්) ශිෂ්‍යත්ව 55ක් ද පිරිනමා ඇත.

මේ අතර, 2023/24 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා නේරු අනුස්මරණ/රජිව් ගාන්ධි ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය යටතේ උපාධි අපේක්ෂක ශිෂ්‍යත්ව 95ක් පිරිනමා ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සඳහා 200 කට ආසන්න පූර්ණ අරමුදල් සහිත ශිෂ්‍යත්ව කීර්තිමත් ඉන්දියානු ආයතන සහ විශ්ව විද්‍යාලවල අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා පිරිනමනු ලබයි. මේ සඳහා වෛද්‍ය/පරිපූරක වෛද්‍ය, විලාසිතා නිර්මාණ සහ නීති පාඨමාලා ඇතුළත් නොවේ.

උනන්දුවක් දක්වන අයදුම්කරුවන්ට තම අයදුම්පත් 2023 මාර්තු 08 හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා තිබේ.

Scholarship details: 

Indian PhD Web notice

Indian Masters Web notice

Indian UG(Nehru & Rajiv)-Web notice

Newspedia 01

Related post