ගල්අඟුරු මිලදී ගන්න සල්ලි දීලා නෑ! – ගල්අඟුරු සමාගම කියයි!

 ගල්අඟුරු මිලදී ගන්න සල්ලි දීලා නෑ! – ගල්අඟුරු සමාගම කියයි!

නොරොච්චෝල විදුලි බලාගාරයේ ඉදිරි ජනන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ගල්අඟුරු මිලදී ගැනීම මුදල් ලබාදී නොමැති බව ලංකා ගල්අඟුරු සමාගමේ සභාපති ෂෙහාන් සුමනසේකර මහතා පවසයි.

එහිදී ඒ මහතා පවසා සිටියේ පෙබරවාරි මාසයේ දී රුපියල් බිලියන 22 ක මුදලක් අවශ්‍ය නමුත්, ඒ සඳහා ලැබී ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 2.5 මුදලක් පමණක් බවත්ය.

Newspedia 02

Related post