මුදල් හා පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවලට ආණ්ඩුවෙන් පත්වෙයි

 මුදල් හා පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවලට ආණ්ඩුවෙන් පත්වෙයි

09 වෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ සිව්වන සභාවාරයේ තේරීම් කාරක සභා සඳහා සාමාජිකයන් පත්කර තිබේ.

ඒ අනුව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන විසින් අදාළ නම් පාර්ලිමේන්තුවට නිවේදනය කර ඇති බව සඳහන් වේ.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව, රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව සඳහා මෙලෙස සාමාජිකයන් පත් කර තිබේ.

අදාළ සාමාජිකයන් පහතින්,

Newspedia 01

Related post