සතොස සහල් මිල අඩු වෙයි!

 සතොස සහල් මිල අඩු වෙයි!

ලංකා සතොස ආයතනය මගින් තවත් භාණ්ඩ 4ක මිල අද (09) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පහළ දමා තිබේ.

රතු කැකුළු , සුදු කැකුළු (ආනයනික) කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 5කින් සහ සුදු නාඩු කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 4කින් පහළ දමා ඇත.

එමෙන්ම වටානා කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 10කින් අඩු කර තිබේ.

ඒ අනුව නව මිල රතු කැකුළු 164, සුදු කැකුළු (ආනයනික) 179, සුදු නාඩු 180, වටානා 305 වේ.

Newspedia 02

Related post