ලාෆ්ස් ගෑස් මිලත් ඉහළ යයි!

 ලාෆ්ස් ගෑස් මිලත් ඉහළ යයි!

ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගම ද ගෘහස්ථ ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5ක ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 200කින් ඉහළ දමන බව නිවේදනය කරයි.

එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 5,280ක්.

Newspedia 02

Related post