කැලණි සරසවි සිසුන් විරෝධතාවක! – පොලීසියෙන් ජල ප්‍රහාර!

 කැලණි සරසවි සිසුන් විරෝධතාවක! – පොලීසියෙන් ජල ප්‍රහාර!

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමය සංවිධානය කළ විරෝධතාවයක් විසුරුවා හැරීමට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිටදී පොලීසිය ජල ප්‍රහාරයක් එල්ලකර තිබේ.

Newspedia 02

Related post