ෆවුසි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ගැසට් කරයි!

 ෆවුසි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ගැසට් කරයි!

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා කොළඹ මහනගර සභාව සඳහා තරඟ කිරීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් එම අසුන පුරප්පාඩු විය.

ඒ අනුව එම මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා A.H.M ෆවුසි මහතා පත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

Newspedia 02

Related post