ඡන්ද දායකයෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් 15යි! – තහඩු බෙදන ඡන්ද ඉවරයි!

 ඡන්ද දායකයෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් 15යි! – තහඩු බෙදන ඡන්ද ඉවරයි!

නව මැතිවරණ වියදම් පනත හරහා අපේක්ෂකයෙකුට ඡන්ද දායකයෙකු වෙනුවෙන් වියදම් කළ හැක්කේ රුපියල් 15ක මුදලක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසයි.

අද මැතිවරණ කොමිෂමේදී දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් සමඟ පැවති සාකච්ජාවේදී මෙම එකඟතා වලට පැමිණි බව ඒ මහතා පවසා සිටියේය.

එමෙන්ම එම මුදල තුළිනුත් පක්ෂයකට තම ඡන්ද දායකයෙක් වෙනුවෙන් වියදම් කළ හැක්කේ 60% ක් පමණි. ඒ අනුව පක්ෂයකට වියදම් කළ හැකි මුදල රුපියල් 9ක් බවට තීරණය වී තිබේ.

“සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල නියෝජිතයන් ඇතුළු සියලු දෙනාම එකඟ වුණා එක ඡන්ද දායකයෙකුට රු. 15ක් වියදම් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අනුව එය ජනතාවගෙන් වැඩිකර ඒ ප්‍රමාණය තමයි අපේක්ෂකයෙකුට වියදම් කරන්න පුළුවන්. එයින් සියයට 60ක් පක්ෂයට වියදම් කරන්න පුළුවන්.

ඒ අනුව පක්ෂයකට එක් පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් රු. 9ක් පමණ වියදම් කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව එය ඉදිරියට කරන්න වැඩ පිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරයි.”

Newspedia 02

Related post