සතොස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 12 ක මිල අඩුකරයි

 සතොස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 12 ක මිල අඩුකරයි

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 12ක මිල අඩු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව සතොස ආයතනය පවසයි.

ඒ අනුව අද සිට එම මිල අඩු කිරීම සිදුකර ඇති බව වාර්තා වේ.

අදාළ භාණ්ඩ ලැයිස්තුව පහතින්,

Newspedia 01

Related post