අපනයන සැකසුම් කලාපවල ඉන්ධන පිරවුම්හල්!

 අපනයන සැකසුම් කලාපවල ඉන්ධන පිරවුම්හල්!

කටුනායක සහ බියගම අපනයන සැකසුම් කලාපයන් හි (EPZ) ඉන්ධන පිරවුම්හල් දෙකක් පිහිටුවීමට අදාළ අනුමැතිය ලබාදෙන ලෙස ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් වෙත පවසා තිබේ.

ආයෝජන ව්‍යාපෘති සඳහා අදාළ රේඛීය ආයතනවලින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ආයෝජකයින් දැනට මුහුණ දී ඇති ගැටළු සමාලෝචනය කර සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ආයෝජක පහසුකම් මධ්‍යස්ථානයේ (IFC) පැවති ආයෝජක පහසුකම් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේදී (IFCCM) මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

මෙම හමුවේදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සහ සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය (CMA) සම්බන්ධ ගැටලු අදාළ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කෙරිණි.

ආයෝජකයින්ගේ පවතින ගැටළු විසඳීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග කඩිනම් කරන ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අදාළ රේඛීය ආයතනවල නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන් අතර රේඛීය ආයතනවල නිලධාරීන් පැමිණීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර කිරීමට ආයෝජකයින්ට පහසුකම් සැලසීමට ඔවුන් ගන්නා උත්සාහය අගය කළේය.

Newspedia 01

Related post