මහා පරිමාණ ගල් අඟුරු වංචාව කෝප් කමිටුවේදී හෙළිවෙයි!

 මහා පරිමාණ ගල් අඟුරු වංචාව කෝප් කමිටුවේදී හෙළිවෙයි!

2022 වසරේ ගල් අඟුරු ලබා ගැනීමේ ටෙන්ඩරය ලියාපදිංචි නොකළ සමාගමකට ලබා දී ඇති බව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප්) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

කෝප් කමිටු සභාපති මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මහතා සභාවට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවෙන් මේ බව අනාවරණය වී තිබේ. ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව විගණකාධිපතිවරයා විසින් කරන ලද නිරීක්ෂණ වාර්තාව උපුටා දක්වයි.

“එම සමාගම ලියාපදිංචි ආයතනයක් නොවන අතර, ලංසු ලියකියවිලි සඳහා සිදු කර ඇති සංශෝධනවලට අනුකූල වීම සම්බන්ධ කොන්දේසි සපුරා නොමැති බැවින් සැපයුම්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලංසුව සුදුසුකම් නොලත් එකක් ලෙස පැවති බව නිරීක්ෂණය වී ඇත. ,” විගණකාධිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණය උපුටා දක්වන වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

සීමාසහිත Lanka Coal Company (Private) Ltd, 2022 අගෝස්තු 2 වන දින නීතිපතිවරයාගේ මතය විමසා ඇති නමුත් එම මතය ලැබීමට පෙර Black Sand Commodities වෙත ටෙන්ඩරය ලබා දී ඇති බව ද සටහන් වී ඇත.

ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවෙකු නොවූ පාර්ශ්වයකට ලබා දීම සඳහා ලංසු ලේඛනවල ඇතුළත් කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම සංශෝධනය කළ හැකි නමුත් එවැනි සංශෝධනයක් සිදු කර නොතිබුණි.

එවකට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් විගණකාධිපතිවරයා වෙත නොසැලකිලිමත් තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්, ඒ මත පදනම්ව ලංසු තැබීමේ කාලය දින 42 සිට දින 21 දක්වා අවම කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇති බවත් වාර්තාවෙන් අනාවරණය විය.

මව්රට

Newspedia 02

Related post