අඩු වන ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල මෙසේයි!

 අඩු වන ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල මෙසේයි!

අද (05) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල පහළ දැමීමට පියවර ගෙන ඇති බව එම සමාගම පවසයි.

ඒ අනුව 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 201කින් පහළ දමයි, නව මිල රුපියල් 4409කි.

කිලෝ ග්‍රෑම් 5 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 80කින් පහළ දමන අතර නව මිල වන්නේ රුපියල් 1770කි.

කිලෝග්‍රෑම් 2.3ක ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 38කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 822කි.

Newspedia 02

Related post