මහ බැංකුවෙන් වෙනස්කම් කිහිපයක්

 මහ බැංකුවෙන් වෙනස්කම් කිහිපයක්

එක් රැයකින් මුදල් වෙළෙඳපොළේ ද්‍රවශීලතා මට්ටම තීරණය කිරීම සඳහා බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවලට හැකියාව ලැබෙන ඒවායේ ස්ථාවර තැන්පතු සහ ණය දීමේ පහසුකම් කවුළු වෙත ප්‍රවේශය සීමා කිරීම මගින් වසර ආරම්භයේ විවෘත වෙළෙඳපොළ මෙහෙයුම් සඳහා වෙනස්කම් සිදු කරන බව මහ බැංකුව මේ සතියේ නිවේදනය කළේය.

සියලුම බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු වෙත නිකුත් කරන ලද චක්‍රලේඛයක දැක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඕනෑම පුද්ගලයකුට ස්ථාවර තැන්පතු පහසුකම (SDF) වෙත ප්‍රවේශ වීම මාසයකදී උපරිම වශයෙන් පස් වතාවකට සීමා කර ඇත.

SDF යනු බැංකුවලට තම අතිරික්ත ද්‍රවශීලතාවය එක රැයකින් නවතා තැබීමට මහ බැංකුවේ ඇති කවුළුවකි.

එමෙන්ම බැංකුවට තම ස්ථාවර ණය පහසුකම් (SLF) වෙත ප්‍රවේශ වීම ද සීමා කර ඇති අතර, ඒ අනුව ඔවුන්ගේ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවයෙන් (SRR) 90% දක්වා ස්ථාවර ණය පහසුකම් (SLF) වෙත ප්‍රවේශ වීම සීමා කෙරේ. SLF යනු තාවකාලික ද්‍රවශීලතා හිඟයකට මුහුණ දෙන විට බැංකු මහ බැංකුවෙන් ණය ලබා ගන්නා ස්ථානයයි.

SRR යනු බැංකු විසින් ඔවුන්ගේ රුපියල් තැන්පතු වගකීමේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස මහ බැංකුවේ තැන්පතුවක් ලෙස පවත්වාගෙන යා යුතු අනිවාර්ය මුදලයි. දැනට බැංකුවල සංචිත අවශ්‍යතාවය ඔවුන්ගේ තැන්පතු ශේෂයෙන් සියයට 4ක් වන අතර පොලී උපයන්නේ නැත.

SDF භාවිතයෙන් තම අතිරික්ත ද්‍රවශීලතාවය පවත්වාගෙන යන බැංකු 14.5% ක් උපයන අතර SLF භාවිතයෙන් මහ බැංකුව ලබාගන්නා ණය සඳහා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත ලෙස හඳුන්වනු ලබන 15.5% ක් ගෙවිය යුතු වේ. මුදල් සැපයුම සහ එමගින් උද්ධමනය පාලනය කිරීම සඳහා මෙම අනුපාත මුදල් මණ්ඩලය විසින් ඔවුන්ගේ නිත්‍ය ප්‍රතිපත්ති රැස්වීම්වලදී වෙනස් කරනු ලැබේ.

Newspedia 01

Related post