දෙසැම්බර් 26 රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක්!

 දෙසැම්බර් 26 රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක්!

දෙසැම්බර් 26 රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

Newspedia 02

Related post