බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලය දින නියමයක් නොමැතිව වසා දැමේ!

 බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලය දින නියමයක් නොමැතිව වසා දැමේ!

හෝමාගම පිටිපන බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාර තුළ රැඳීසිටින උපාධි අපේක්ෂකයින්ට අද (16) සවස 4ට පෙර ඉන් ඉවත් වන්නැයි විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය දන්වයි.

එසේම එම විශ්වවිද්‍යාලය දෙසැම්බර් 19 වනදා සිට නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා දැමීමට තීරණය කර ඇති බවද නිවේදනය කර තිබේ.

Newspedia 02

Related post