රුපියල් 13,810 මාසයක් ජීවත් වෙනඩ හොඳටම ඇති! – ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

 රුපියල් 13,810 මාසයක් ජීවත් වෙනඩ හොඳටම ඇති! – ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්ථික අර්බුදයෙන් පෙලුනද මෙරට පුද්ගලයෙකුට මාසයක් ජීවත්වීම සඳහා අවශ්‍ය අවම මුදල රුපියල් 13,810ක් බව ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

නවතම දරිද්‍රතා සටහන තුල ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මේ පිළිබඳව සඳහන් කර තිබේ.

දිස්ත්‍රික්ක අනුව සැලකීමේදී මාසයක් ජීවත් වීම සඳහා වැඩිම පිරිවැයක් දරන්නට සිදුව ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ වන අතර එම මුදල රුපියල් 14,894කි.

අඩුව පිරිවැයකින් මාසයක් ජීවත්විය හැකි දිස්ත්‍රික්කය ලෙස එහි සඳහන් කර ඇත්තේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය වන අතර එම අගය රුපියල් 13,204කි.

Newspedia 02

Related post