ඡන්දෙට පොහොට්ටුව කණ්ඩායම් ලෙස ගෙන්වා බැසිල් උපදෙස් දෙයි!

 ඡන්දෙට පොහොට්ටුව කණ්ඩායම් ලෙස ගෙන්වා බැසිල් උපදෙස් දෙයි!

ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත මැතිවරණවලට මුහුණදීම සදහා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සංවිධානය කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ආරම්භ කොට තිබේ.

ඒ අනුව බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් පොහොට්ටුව පක්ෂ කාර්යාලයට මේ දිනවල කණ්ඩායම් වශයෙන් මන්ත්‍රීවරු කැදවා සාකච්ඡා කිරීම ආරම්භ කොට ඇත.

මේ ඊයේ දින එසේ පැවති සාකච්ජාවක්..

Newspedia 02

Related post