සහාය ඉල්ලා අලි සබ්‍රි, සමන්තා පවර් හමුවෙන්න යයි!

 සහාය ඉල්ලා අලි සබ්‍රි, සමන්තා පවර් හමුවෙන්න යයි!

විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි හා ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන අමෙරිකානු නියෝජිතායතනයේ ප්‍රධානී සමන්තා පවර් අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙයි.

ඒ ශ්‍රී ලංකාවට තවදුරටත් සහාය ලබා ගැනීම ගැන සඳහා වන සාකච්ජා ඇතිකර ගැනීම සඳහාය.

Newspedia 02

Related post