උසස් පෙළ කඩඉම් ලකුණු අද නිකුත් වෙයි!

 උසස් පෙළ කඩඉම් ලකුණු අද නිකුත් වෙයි!

අද (02) පස්වරුවේ 2021 උසස්පෙළ විභාගයට අදාළව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා වන කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරෙන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඒ අනුව www.ugc.ac.lk වෙබ් අඩවිය හරහා 2021 උසස්පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන්ට එම තොරතුරු ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතී.

Newspedia 02

Related post