වෙනස් වූ දුම්රිය කාලසටහන මෙන්න…

 වෙනස් වූ දුම්රිය කාලසටහන මෙන්න…

කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය කාලසටහන සංශෝධනය කර තිබේ.

ඒ අනුව සංශෝධිත දුම්රිය කාලසටහන දෙසැම්බර් මස 05 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

එම සංශෝධිත දුම්රිය කාලසටහන පහතින්…

Newspedia 02

Related post