2023 අයවැය හෙට පාර්ලිමේන්තුවට!

 2023 අයවැය හෙට පාර්ලිමේන්තුවට!

2023 වර්ෂයට අදාළ අයවැය හෙට (14) මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

පස්වරු 1.30 ට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අයවැය වර්ෂයක් සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කරන මංගල අයවැයද වේ.

අයවැය සම්බන්ධයෙන් දෙවනවර කියවීමේ විවාදය නොවැම්බර් 15 වනදා සිට 22 වනදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර කාරක සභා අවස්ථා විවාදය නොවැම්බර් 23 සිට දෙසැම්බර් 08 දක්වා පැවැත්වෙන බව පාර්ලිමේන්තු සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

අයවැය සම්බන්ධයෙන් ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් 08 වනදා පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතය.

Newspedia 02

Related post