නව මත්පැන් බලපත්‍ර 150ක් නිකුත් කරයි!

 නව මත්පැන් බලපත්‍ර 150ක් නිකුත් කරයි!

අලුත් මත්පැන් බලපත්‍ර 150ක් නිකුත් කර ඇති බව සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා සඳහන් කරයි.

බලපත්‍ර අනූවක්ම නිකුත් කර ඇත්තේ සුපිරි වෙළඳසැල් සඳහාය.

අනෙක් බලපත්‍ර නිකුත් කර ඇත්තේ අවන්හල් සඳහා වන අතර ඒවාට නිකුත් කර ඇත්තේ බියර් සහ වයින් අලෙවිය සඳහා වූ බලපත්‍රය.

Newspedia 02

Related post