කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට මුදල් නොගෙවා බඩ ඉරිඟු වවන්න ඉඩම් දෙයි

 කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට මුදල් නොගෙවා බඩ ඉරිඟු වවන්න ඉඩම් දෙයි

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට බඩ ඉරිඟු වගා කිරීම සඳහා ඉඩම් ලබා දෙන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි. මෙම කොන්ත්‍රාත්කරුවන් අතරින් බොහෝ දෙනෙක් හරහා සිදුකර ගන්නා ලද වැඩ වලට මෙතෙක් මුදල් ගෙවීම් සිදු කර නැත. එසේ තිබියදී ඔවුන්ගේ මූල්‍ය තත්වයත් රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයත් සැලකිල්ලට ගෙන මෙය සිදු කරන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් යැවූ ලිපියක සඳහන් වේ.

එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් මෙසේ සඳහන් වේ;

“ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ආදායම් වැඩි කිරීම සඳහා මාදුරු ඔය දකුණු ඉවුරේ බඩ ඉරිඟු වගා කිරීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ විවිධ ව්‍යාපෘති වල නියැලුණු කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ඉඩම් ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව කොන්ත්‍රාත්කරුවන් 330 දෙනාට ඔවුන්ගේ ශ්‍රේණිය අනුව අවමය අක්කර 25 සිට අක්කර 250 දක්වා (වගුව 01 ) ඉඩම් ප්‍රමාණයන් වගා කිරීම සඳහා ලබාගත හැක. මෙයින් අවමය මිලියන 3.75 සිට මිලියන 37.5 (වගුව 02) දක්වා ලාභයක් ඔවුන්ට උපයාගත හැක.”

වගුව 01
වගුව 02

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වෙත යැවූ සම්පූර්ණ ලිපිය හා ඇමුණුම පහතින්

Related post