ගුරුවරුන්ගේ ඇඳුම වෙනස් කරන්නේ නෑ! – අධ්‍යාපන ඇමති

 ගුරුවරුන්ගේ ඇඳුම වෙනස් කරන්නේ නෑ! – අධ්‍යාපන ඇමති

රජයේ පාසල්වල ගුරුවරුන් සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක ඇඳුම් පැළඳුම් විලාසිතාව වෙනස් නොකරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි.

Newspedia 02

Related post