කළකට පසු උද්ධමනයේ මද අඩුවීමක්!

 කළකට පසු උද්ධමනයේ මද අඩුවීමක්!

කළකට පසු උද්ධමනය අඩු වීමක් වාර්තා වන බව ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ නවතම දත්ත වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

ඒ අනුව කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව කළකට පසු ඔක්තෝම්බර් මස උද්ධමනය සියයයට 3.8 කින් පහත ගොස් තිබේ.

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ඉකුත් සැප්තැම්බර් මස උද්ධමනය සියයට 69.8 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එය ඔක්තෝම්බර් මස සියයට 66 ක් දක්වා පහත වැටී තිබේ.

එසේම කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව සැප්තැම්බර් මසට සාපේක්ෂව ආහාර උද්ධමනයද ඔක්තෝම්බර් මස සියයට 9.3 කින් පහත වැටී ඇතැයි ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත වාර්තා පෙන්වා දුන්නේය.

ඉකුත් සැප්තැම්බර් මස සියයට 94.9 ක් වූ ආහාර උද්ධමනය ඔක්තෝම්බර් මස සියයට 85.6 ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ඔක්තෝම්බර් මස ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනය සියයට 56.3 ක් ලෙස සටහන් වන අතර සැප්තැම්බර් මස ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනය සියයට 57.6 ලෙස සටහන් විය. එයද සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව පහළ යාමකි.

ඔක්තෝබර් මස සියයට 66 ක උද්ධමනයට ආහාර කාණ්ඩයෙන් සියයට 28.1 ක දායකත්වයක් ලබා දී ඇති ආහාර නොවන කාණ්ඩයෙන් සියයට 37.9 ක දායකත්වයක් ලබා දී ඇත.

Newspedia 01

Related post