2023 සඳහා විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට!

 2023 සඳහා විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට!

2023 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

සභානායක අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා විසින් එම විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

Newspedia 02

Related post