නව ජල සම්බන්ධතා ගාස්තුව ඉහළ දමයි!

 නව ජල සම්බන්ධතා ගාස්තුව ඉහළ දමයි!

නව ජල සම්බන්ධතා ගාස්තු අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ දමා තිබේ.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

ඒ අනුව නව ගෘහස්ත ජල සම්බන්ධතාවයක් ලබාගැනීමේදී ගෙවිය යුතු වන ගාස්තුව 70% කින් ඉහළ දමා ඇත.

එමෙන්ම 2022.09.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක ජාල ගාස්තු ඉහළ දැමීමේ ගැසට් නිවේදනයට අනුව නව ජලගාස්තු මෙසේයි..

Newspedia 02

Related post