රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සමාජ මාධ්‍යයේ අදහස් පලකිරීම තහනම් වෙයි!

 රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සමාජ මාධ්‍යයේ අදහස් පලකිරීම තහනම් වෙයි!

රාජ්‍ය නිලධාරීනට සමාජ මාධ්‍යයේ අදහස් පලකිරීම තහනම් කරමින් චක්‍ර ලේඛයක් නිකුත්කර තිබේ.

ඒ අනුව ආයතන සංග්‍රහය උල්ලන්ඝනය කරන නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනය පියවර ගන්නා බව එහි දැක්වේ.

මේ පිලිබදව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු,පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්න මහතා විසින් චක්‍ර ලේඛනය නිකුත් කර තිබේ

Newspedia 02

Related post